privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk en voor een goede behandeling verwerken wij uw persoonsgegevens. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Josje Korsten, zelfstandig ondernemer in eenmanszaak Mevrouw Nilsson coaching en communicatie, KvK 70097720 | Kloosterstraat 7, 5988 CK Helden | info@mevrouwnilsson.nl | 06-21807611

 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden zoals bijvoorbeeld uw werkgever in het kader van het coachtraject of indien noodzakelijk en, na uw expliciete toestemming, van een andere zorgverlener.

 

Persoonsgegevens

Als behandelend therapeut/coach heb ik Josje Korsten als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • geboortedatum
 • geslacht
 • werkervaring
 • persoonlijke en medische gegevens
 • gespreksverslagen
 • inhoud van communicatie
 • IP-adres

 

Doeleinden

Josje Korsten verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact en het bieden van een persoonlijk coachtraject of een behandeling
 • een goede en efficiënte dienstverlening en verbetering van de dienstverlening
 • geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en/of het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld na afronding van de coaching/therapie of bij verwijzing naar een andere behandelaar (alleen met uw expliciete toestemming)
 • beheer van het cliëntenbestand, het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, urenregistratie, facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • marketing zoals het versturen van nieuwsbrieven
 • nakoming van wettelijke verplichtingen
 • het voeren van geschillen

 

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de dienstverlening. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals bv “behandeling natuurgeneeskunde” of “psychosociaal consult”
 • de kosten van het consult

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in een ander land.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. De bewaartermijn voor de basisgegevens van de administratie is 7 jaar.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Josje Korsten

Kloosterstraat 7

5988 CK Helden

josje@mevrouwnilsson.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten.

Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2020.